BIP -ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

BIP -ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja dostępności strony internetowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie (dalej również ŚDS) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.sds.info.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.sds.info.pl.

Data publikacji strony internetowej: 15.11.2013

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.10

Strona internetowa jest zgodna w 95,48% z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oceny dokonano za pomocą narzędzia dostępnego http://checkers.eiii.eu/.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Laskowski, adres poczty elektronicznej iod@daneosobowe.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 509 776 801. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie, ul. Kościelna 46  62-561 Ślesin

Budynek siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie, którą wynajmujemy jest własnością Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie i przystosowany jest do osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda. Toalety przystosowane są do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku ŚDS nie ma pętli indukcyjnych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.


Udostępniający: Marek Jegliński Czas udostępnienia: 2021-02-08 15:01:18
Wytwarzający: Marek Jegliński Czas wytworzenia: 2021-02-08 14:55:57

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013  CMS   Odwiedzin: 200632

www.pat-komp.pl